Merkkiohjesääntö

Tässä ohjesäännössä säädetään Suomen Mieskuoroliitto ry:n (myöhemmin Liitto) sääntöjen 20 §:ssä mainittuja Liiton merkkejä, ruusukkeita ja muita huomionosoituksia koskevista määräyksistä ja myöntöperiaatteista.

LIITON MERKIT
Liiton merkit ovat: laulajamerkkeinä perusmerkki, taitomerkki ja mestarimerkki,
sekä jäsenmerkki, impressaarimerkki, elämäntapamerkki, ansiomerkki, erityisansiomerkki ja kunniamerkki.

LAULAJAMERKIT
Liiton perusmerkin, taitomerkin ja mestarimerkin on oikeutettu lunastamaan jokainen Liittoon kuuluvan yhdistyksen jäsen, joka kokeellaan on osoittanut osaavansa Liiton hallituksen hyväksymän kutakin laulajamerkkiä koskevan ohjelmiston. Laulajamerkkejä koskevat ohjelmistot hyväksyy Liiton hallitus musiikkilautakunnan esityksestä. Suorituksesta määrätään tarkemmin erillisissä suoritusohjeissa.

Suoritustilaisuudesta on laadittava suoritusohjeiden mukainen pöytäkirja, joka merkkiä tilattaessa on toimitettava Liitolle.

Liiton hallitus voi myöntää perusmerkin anomuksesta ilman suoritusta henkilölle, joka on toiminut Liiton jäsenkuoron taiteellisena johtajana vähintään kolme (3) vuotta.

JÄSENMERKIT
Jäsenmerkin voi lunastaa Liiton hallituksen määräämään hintaan jokainen Liittoon kuuluvan kuoron jäsen.

IMPRESSAARI- JA ELÄMÄNTAPAMERKIT
Liiton hallitus voi myöntää impressaarimerkin henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut mieskuorotoiminnan hyväksi. Impressaarimerkin myöntäminen ei edellytä Liittoon kuuluvan yhdistyksen jäsenyyttä tai Liiton laulajamerkin suorittamista.

Liiton hallitus voi myöntää elämäntapamerkin anomuksesta sellaiselle Liittoon kuuluvan yhdistyksen jäsenelle, joka on aktiivisesti laulanut vähintään 25 vuoden ajan Liiton jäsen- tai seniorijäsenkuorossa tai missä tahansa poikakuorossa. Elämäntapamerkin myöntäminen ei edellytä Liiton laulajamerkin suorittamista tai hallinnollisia ansioita. Liiton hallitus voi myöntää elämäntapamerkin myös ilman anomusta.

ANSIO-, ERITYISANSIO- JA KUNNIAMERKIT
Liiton hallitus voi myöntää Liiton ansiomerkin tai erityisansiomerkin anomuksesta sellaiselle Liittoon kuuluvan yhdistyksen jäsenelle, joka on suorittanut Liiton laulajamerkin ja joka on ansiokkaasti osallistunut jäsenyhdistyksen tai Liiton toimintaan, tai henkilölle, jonka Liiton hallitus muuten katsoo toimineen ansiokkaasti mieskuorotoiminnan hyväksi. Anomuksessa on ilmoitettava, missä jäsenyhdistyksen, Liiton ja muiden kuorojärjestöjen hallinnollisissa tehtävissä ja minä vuosina henkilö on toiminut. Liiton hallitus voi myöntää ansiomerkin tai erityisansiomerkin myös ilman anomusta. Erityisansiomerkin saaminen edellyttää pääsääntöisesti, että henkilölle on myönnetty Liiton ansiomerkki ja että henkilö on toiminut mieskuorotoiminnan hyväksi myös oman kuoroyhdistyksen ulkopuolella.

Liiton kunniamerkki annetaan Liiton kunniajäsenelle, kunniajohtajalle ja kunniapuheenjohtajalle. Liiton hallitus voi myöntää Liiton kunniamerkin sellaiselle henkilölle, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut Liiton luottamus- tai muissa tehtävissä tai joka muutoin on erityisen ansiokkaasti edistänyt Liiton tai mieskuorolaulun pyrkimyksiä. Tällaisen päätöksen tulee olla yksimielinen.

Ansio-, erityisansio- ja kunniamerkin yhteydessä luovutetaan kunniakirja.

LIITON RUUSUKKEET
Liiton jäsenkuoroissa suoritetun pitkäaikaisen toiminnan perusteella annetaan tästä merkiksi ja tunnustukseksi ruusukkeita, joihin liittyvät asianomaiset kunniakirjat. Ruusukkeita myönnetään 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ja 70 vuotta kestäneen laulajauran merkiksi.

Ruusukkeen saamiseen vaaditaan, että laulaja on suorittanut Liiton laulajamerkin.

Ruusukkeen anoo jäsenkuoro. Anomuksessa on ilmoitettava, missä kuorossa tai kuoroissa ja minä vuosina laulaja on toiminut sekä lisäksi laulajamerkin suoritusaika ja -kuoro. Liiton jäsen- ja seniorijäsenkuoroissa laulettujen vuosien lisäksi ruusuketta myönnettäessä hyväksytään kaikissa poikakuoroissa lauletut vuodet.

Ruusuketta käytettäessä sen keskelle kiinnitetään korkein suoritettu laulajamerkki.

MERKKIEN KANTOJÄRJESTYS
Valtaosaa merkeistä kannetaan takin vasemmalla puolella. Merkit ylhäältä lukien:
korkein Sulasolin myöntämä merkki
korkein Liiton myöntämä ansiomerkki tai erityisansiomerkki
korkein Liiton myöntämä ruusuke korkeimman suoritetun laulajamerkin kanssa,
korkein Sulasolin piirin myöntämä merkki
kuoron omat merkit ja ruusukkeet
Liiton kunniamerkki ja muut nauhalliset merkit kannetaan vasemman taskun alapuolella. Liiton ansiomerkkiä tai erityisansiomerkkiä ei kanneta yhtä aikaa kunniamerkin kanssa. Taskun alapuolella kannettavien merkkien kanssa ei käytetä taskuliinaa.

Liiton impressaarimerkki ja elämäntapamerkki kannetaan takin oikealla puolella.

MUUTA
Liiton hallitus voi myöntää Liiton standaarin tai muun huomionosoituksen anomuksesta jäsenyhdistykselle, muulle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle tunnustukseksi toiminnasta Liiton päämäärien hyväksi tai muusta perustellusta syystä. Liiton hallitus voi myöntää standaarin tai muun huomionosoituksen myös ilman anomusta.

Kuoro pitää numeroitua luetteloa sen piirissä suoritetuista laulajamerkeistä. Liitto pitää luetteloa merkeistä ja ruusukkeista sekä numeroi mestarimerkit, elämäntapamerkit, ansio-, erityisansio- ja kunniamerkit sekä standaarit.

Kadonneen merkin tai ruusukkeen tilalle Liitto voi myydä uuden.

Suomen Mieskuoroliiton hallitus on hyväksynyt merkkiohjesäännön 9.6.2013 ja muutokset siihen kokouksessa 3.12.2015.